Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Króliczki z kapelusza

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.kroliczkizkapelusza.pl.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Definicje
Adres do korespondencji - Króliczki z kapelusza, ul. Draceny 32, 04-879 Warszawa.
Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.
Cookies – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies" nie są przetwarzana ani przechowywane dane osobowe.
Dostawca – zewnętrzna firma usługowa dokonująca dostawy Towaru z magazynu Sklepu do Klienta za opłatą.
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.
Kontakt w godzinach pracy sklepu: numer telefonu 512 434 818, 505 801 932 adres poczty elektronicznej: info@kroliczkizkapelusza.pl
Koszty dostawy - opłaty za dostawę Towaru od Sprzedającego do Klienta.
Sklep – sklep internetowy Króliczki z kapelusza, prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.kroliczkizkapelusza.pl.
Sprzedający – KARTECH Dominik Karbowski, wykonująca/e działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Warszawie, ul. Draceny 32 , numer NIP: 6181977404, Regon: 300540359.
Strony – Sprzedający i Klient.
Towar (Towary) – produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej poprzez witrynę internetową Sklepu.
Zamówienie – zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:
- posiadanie dostępu do Internetu,
- posiadanie adresu e-mail,
- zainstalowanie przeglądarki internetowej,
- akceptacja plików cookies,
- włączona obsługa JavaScript.

§ 2. Składanie zamówień
1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Warunkiem dokonania Zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, akceptacja postanowień Regulaminu oraz zawartych w Zamówieniu warunków i Kosztów dostawy.
3. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji Zamówienia lub zarejestruje się (założy konto) w Sklepie.
4. Klient posiadający konto ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
5. W celu założenia konta Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
6. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
7. Sklep realizuje dostawy Zamówień dla Klientów zlokalizowanych na terenie Polski.
8. W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do niewykonania Zamówienia.
9. Po złożeniu Zamówienia jest przekazywane Klientowi e-mailem potwierdzenie o jego otrzymaniu i przyjęciu do realizacji przez Sklep lub informacja o braku możliwości realizacji Zamówienia.
10. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Składanie Zamówień drogą telefoniczną nie jest możliwe, ewentualnie wyłącznie w godzinach podanych na stronie internetowej Sklepu.
11. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zakupu zamówionego Towaru.
12. Klient może dokonać zmiany w Zamówieniu aż do momentu przekazania przez Sprzedającego do Dostawcy przesyłki z Towarem przeznaczonej dla Klienta. Zmiana mogą dotyczyć rezygnacji z całości lub części Zamówienia, zmiany w sposobie lub adresie dostawy, zmiany danych na fakturze.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał zamówionego Towaru dostarczanego za pośrednictwem Dostawcy,
b) w sposób notoryczny składa zamówienia a następnie anuluje je.

§ 3. Zasady płatności.
1. Sprzedający oferuje następujące formy płatności za Towar i Koszty dostawy:
a. W przypadku odbioru osobistego u Sprzedającego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym ze Sklepem:
- karta płatnicza lub gotówka po wcześniejszej przedpłacie/przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedającego
b. W przypadku wysyłki Towaru do Zamawiającego za pośrednictwem Dostawcy:
- gotówka (za pobraniem) w momencie dostarczenia Towaru przez Dostawcę,

- przelew (tradycyjny) albo wpłata na rachunek bankowy Sprzedającego przed wysyłką Towaru

- przelewu natychmiastowego - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem tradycyjnym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
- imię i nazwisko albo firmę Klienta,
- numer Zamówienia.

Dane do przelewu:
Nr rachunku bankowego oraz adres Sprzedającego:

65 2490 0005 0000 4600 4271 4467
KARTECH Dominik Karbowski
ul. Draceny 32
04-879 Warszawa

3. Na każdy sprzedany Towar Sprzedający wystawia fakturę VAT. Poprzez dokonanie zakupów w Sklepie Klient automatycznie upoważnia Sklep do wystawienia faktury bez podpisu. Faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

§ 4. Dostawa zamówionego Towaru, koszty wysyłki.

1. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Cena dostawy jest wskazana każdorazowo w formularzu Zamówienia, przed jego ostatecznym zaakceptowaniem.

2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu Zamówienia, podany telefonicznie albo drogą mailową. Istnieje możliwość odbioru osobistego ustalona indywidualnie, w terminie uzgodnionym wcześniej telefonicznie lub mailem z obsługą Sklepu. 

3. Kupujący jest obciążany Kosztami dostawy w wysokości podanej w formularzu Zamówienia.


4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy lub w momencie wysłania do Klienta potwierdzania przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku wyboru opcji ‘za pobraniem’. W przypadku Zamówienia złożonego w dniu ustawowo wolnym od pracy realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

 

5.Jeżeli w ciągu 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedający nie otrzyma przelewu, Sprzedający prześle do Klienta maila z informacją, że w przypadku nieotrzymania przelewu w ciągu następnych 3 dni, bądź przesłania przez Klienta potwierdzenia wysłania przelewu, Sprzedający uzna, że Klient od umowy odstąpił.

6.Czas realizacji Zamówienia nie jest dłuższy niż 14 dni od momentu otrzymania przelewu, a w przypadku pobrania, od momentu złożenia Zamówienia.

7. Zwrot przez Dostawcę do Sprzedającego Towaru nieodebranego przez Klienta będzie uznane za równoznaczne z anulowaniem Zamówienia przez Klienta i odstąpieniem od umowy przez Klienta. W takim przypadku Klient ponosi koszt przesyłki Towaru do Sklepu. W przypadku ustalenia odbioru w siedzibie Sprzedającego, opóźnienie w odbiorze Towaru przekraczające 5 dni będzie uznane za równoznaczne z anulowaniem Zamówienia przez Klienta. W przypadku już opłaconego zamówienia, Sprzedający zwraca wpłaconą cenę brutto na konto Klienta.

§ 5. Odstąpienie od umowy
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres elektroniczny info@kroliczkizkapelusza.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego Króliczki z kapelusza, ul. Draceny 32, 04-879 Warszawa.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, z niesuniętymi oryginalnymi metkami i oznaczeniami producenta, nieuszkodzony, niezabrudzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4. Wraz ze zwracanym Towarem należy przesłać:
- oryginały (kopię) dokumentów zakupu (jeśli to możliwe)
- wypełniony formularz zwrotu.
5. Zwracany Towar powinien być wysłany przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, wyłącznie na adres:
Króliczki z kapelusza, ul. Draceny 32, 04-879 Warszawa z dopiskiem ‘ZWROT’.
6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.

7. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymienione w punkcie 3. niniejszego paragrafu wymagania, w przeciągu dziesięciu dni Sklep dokona zwrotu na wskazane konto, wszystkich płatności otrzymanych od Klienta, w tym najniższych standardowych kosztów dostawy. Koszt odesłania towaru do sklepu, w sytuacji odstąpienia od umowy, ponosi kupujący. W przypadku płatności kartą zwrot zostanie dokonany na kartę. Jeśli na życzenie klienta wystawiana była faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana do Klienta przesyłką priorytetową faktura korygująca. 

8. Wymiana towaru jest możliwa w ciągu 14 dni od zakupu/odbioru towaru tylko na ten sam model, w innym kolorze lub rozmiarze. Jeżeli zamiennik będzie droższy, wówczas należy dopłacić różnicę. Koszty zwrotu wymienianego produktu do Sprzedawcy oraz koszty dostarczenia wymienianego produktu do Klienta ponosi Klient.

§ 6. Warunki reklamacji
1. Kupujący może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adres info@kroliczkizkapelusza.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego Króliczki z kapelusza, ul. Draceny 32, 04-879 Warszawa.
2. Wraz z reklamowanym Towarem należy przesłać:
- oryginały (kopię) dokumentów zakupu
- wypełniony formularz reklamacji.
3. Zwracany Towar powinien być wysłany przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, wyłącznie na adres:
Króliczki z kapelusza, ul. Draceny 32, 04-879 Warszawa z dopiskiem ‘REKLAMACJA’.
4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie czternastu dni od dnia otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego, dowodu zakupu i przesyłki z reklamowanym Towarem.
6. W razie uznania reklamacji, Towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy a koszt przesyłki Towaru do Sklepu zostanie Klientowi zwrócony według najniższych standardowych kosztów dostawy. Jeżeli naprawa lub wymiana Towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep na podstawie ustaleń z Klientem, zwróci Klientowi należność lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie Towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad Towaru ponosi Sklep.
7. W przypadku nieuznania reklamacji Klient podejmuje decyzję, czy Towar zostanie odesłany przez Sklep na koszt Klienta, czy Klient osobiście odbierze Towar w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony.

§ 7. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów do Sklepu w związku z Zamówieniami jest Sprzedający.
2. Administrator baz danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- fakultatywnie numer telefonu i adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
- adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
- w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON).
3. Dane osobowe przetwarzane są:
a) w związku z:
- koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie Zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
- z korespondencją mailową,
- ewentualną rejestracją konta Klienta w Sklepie,
- obsługą reklamacji i zwrotów,
b) dla potrzeb:
- marketingowych i handlowych po wcześniejszej akceptacji Klienta,
- technicznych i statystyk Sklepu.
4. Składając Zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych prowadzonym przez Sklep dla celów związanych z prawidłową realizacją zamówienia oraz dla celów ewidencyjnych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Stosowne oświadczenie zawiera formularz Zamówienia. Klient, w przypadku wyrażenia zgody, ma zagwarantowane prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
5. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6. Sprzedający może ujawnić dane osobowe przez siebie administrowane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7.Informacje zawarte w logach dostępowych (np. adres IP), wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych. Sprzedający zastrzega sobie możliwość udostępniania ich podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

8.Sklep wykorzystuje „cookies” w celu:
- uproszczenia lub umorzenia danej operacji, w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta,
- lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta,
- tworzenia statystyk oglądalności.
Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
4. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta,
b) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na e mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. Data opublikowania regulaminu od 5.10.2015 r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl